به وب سایت خدمات فنی ایران سرما خوش آمدید.

آیکون

آیکون

PLAIN ICON

ICON WITH SQUARE BACKGROUND

ICON WITH ROUNDED

ICON WITH CIRCLE BACKGROUND

ICON WITH OUTLINE CIRCLE

ICON WITH OUTLINE SQUARE

ICON WITH OUTLINE ROUNDED